Get Adobe Flash player
รูปภาพ
คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า  ...
รูปภาพ
ประวัติศาสตร์นครลำปาง

ประวัติศาสตร์นครลำปาง...
รูปภาพ
โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า

โรคโลหิตจางติดต่อในม้า (Equine Infectious Anemia, EIA) ...
รูปภาพ
ชามกาไก่ลำปาง

ประวัติชามกาไก่ลำปาง   ชามไก่ “...

ข้อมูลจังหวัดลำปาง

ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง

งานบริการทั่วไป

ปฏิทินกิจกรรม

Last month February 2016 Next month
S M T W T F S
week 5 1 2 3 4 5 6
week 6 7 8 9 10 11 12 13
week 7 14 15 16 17 18 19 20
week 8 21 22 23 24 25 26 27
week 9 28 29

แบบสำรวจ

ท่านคิดว่าเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางมีข้อมูล ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ เพียงใด
 

QR-Code

งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3

งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3

โครงการเทิดพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"

โครงการเทิดพระเกียรติ โครงการเทิดพระเกียรติ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย

พระมหาชนก

พระมหาชนก พระมหาชนก

ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ

ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์

กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์ กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์

ภัยเงียบจากนกพิราบ

ภัยเงียบจากนกพิราบ ภัยเงียบจากนกพิราบ

เตือนภัย “ไข้หวัดนก”

เตือนภัย “ไข้หวัดนก” เตือนภัย “ไข้หวัดนก”

เชิญเที่ยว งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโดยกรมปศุสัตว์และจังหวัดลำปาง

รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด ปี 2559

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมและมอบปัจจัยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเลี้ยงสุกรให้ได้คุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน (แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด ปี 2559) กลุ่มเกษตรกร ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จัดแถลงข่าวการจัดงาน " มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 โดยจะจัดงานระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ... อ่านเพิ่มเติม...
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด ปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเลี้ยงสุกรให้ได้คุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน (แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด ปี 2559) เกษตรกร จำนวน 60 ราย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค–กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 วันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. นายธานินทร์  สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘   ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจสุขภาพกระบือ Tb,Br ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น.ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์,กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตร ตรวจสุขภาพกระบือ Tb,Br ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเกาะคา กระบือ 40 ตัว    ภาพกิจกรรม ที่มา :... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ปี 2558

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา  09.00 น. ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์,ปศุสัตว์อำเภอเมืองปาน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ปี 58 เกษตรอำเภอเมืองปาน 10 ราย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯเขต 15,16 รอยที่2 ปี2558

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯเขต 15,16 รอยที่2 ปี2558 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในส่วนกรมปศุสัตว์มีท่านผู้ช่วยผู้ตรวจ (ปศข.5) และผู้ติดตามเขต... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฯ ปีงบ2558

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นำเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อ.แจ้ห่ม อบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฯ ปีงบ58 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางลำปาง จังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมชี้แจงการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์แก่ผู้ประกอบการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ปศุสัตว์จ.ลำปาง ประชุมชี้แจงการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์แก่ผู้ประกอบการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เพื่อให้รับทราบและปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศจังหวัดลำปาง  เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด    <<< ดาว์โหลด   ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง   
รูปภาพ
ระบาดวิทยาของโรคปากและเท้าเปื่อยโคกระบือในจังหวัดลำปาง ระหว่างเดือนสิงหาคม–กันยายน พ.ศ. 2555

การเฝ้าระวังโรคทางซีรัมวิทยาและแนวทางการควบคุมบรูเซลโลซีสในแพะแกะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2554 - 2557 อ่านต่อ >>>>  
รูปภาพ
การเฝ้าระวังโรคทางซีรัมวิทยาและแนวทางการควบคุมบรูเซลโลซีสในแพะแกะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2554 - 2557

การเฝ้าระวังโรคทางซีรัมวิทยาและแนวทางการควบคุมบรูเซลโลซีสในแพะแกะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2554 - 2557 อ่านต่อ >>>>  
กด Like facebook สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามข่าวสาร การทำงานด้านปศุสัตว์ในจังหวัดลำปาง บน facebook ของท่าน

 

ปศุสัตว์ลำปาง
นายเพิ่มศักดิ์  วิทยากรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง(Vision) " เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ ได้มาตรฐาน สู่ความยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง "

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ที่นี้ลำปาง

เพื่อนบ้าน
ระบบบริหารงบประมาณ กรมปศุสัตว์

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้