กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

ปรัชญา

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยความรอบรู้ควบคู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์

มองอย่างกว้างไกล ทำให้ได้ และให้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการและงบประมาณ
2. การจัดทำปรับปรุงฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุมครบถ้วน
3. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการงบประมาณ (กำกับดูแล) 
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการในพื้นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์
5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงาน / โครงการ
7. จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ

ติดต่อสอบถาม

 

1 นายจำรัส ชาครไพบูลย์ 081-7846200
2 นายวิรัตน์ รัตน์สุภาพงศ์ 089-5545324
3 นางศุภวรรณ จันทร์ดำรงค์ 081-7659498
4 นายกิตติก้อง ตุลเตมีย์ 082-1952922
5 นางอารีรัตน์ อุปาลี 081-2899725


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เลขที่ 456 ถนนวังขวา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร. 0-5421-8127 ต่อ 0 โทรสาร. 0-5421-7550 E-mail pvlo_lpg(at)dld.go.thที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง