วันนี้ 24 พ.ย.2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ ประชุมชี้แจงผูประกอบการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์เกี่ยวกับพรบ.ใหม่ ณ เทศบาลป่าตันนาครัว

36533

36534

36536

36539

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง