วันที่ 25 พ.ย.59 เวลา 09.30 น. ได้รับมอบหมายจากท่านปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงกิจกรรมด้านปศุสัตว์ในการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2560. ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง

S 45039635

S 45039636

S 45039637

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง