วันที่ 25 พย..สนง.ปศอ.เกาะคา  ขึ้นทะเบียนเกษตรกร บ้านเข้าซ้อนและบ้านแม่ฮวก ต.ไหล่หิน รวม 2 หมู่บ้าน  ได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านอย่างดียิ่ง

253764

253760

253763

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง