สนง.ปศอ.เถิน ขึ้นทะเบียนเกษตรกรวันนี้ บ้านปางกุ่ม ม.4 ต.แม่ปะ ครัวเรือนเดิม 29 ราย แจ้งขึ้นทะเบียน 12 ราย  รายใหม่ 6 ราย เลิกเลี้ยง 15 ราย เสียบบัตรแล้วระบบไม่อ่าน 1 ราย รวมขึ้นทะเบียน 19 ราย

13278

13279

13280

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง