ปศอ.เถิน ร่วมประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ อำเภอเถิน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมฯ การรณรงค์ฉีดวัคซีน โรคระบาดสัตว์

103143

103144

103145

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง