ปศุสัตว์ตำบล  หรือ ปศต. คือ ผู้ช่วยปศุสัตว์อำเภอที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ทุกด้านในพื้นที่ตำบลที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ของปศต.
   1.สำรวจสัตว์แ์ละขึ้นทะเบียนเกษตรกร
   2.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์
   3.ตรวจสอบเฝ้าระวังและรายงานภาวะโรคระบาดสัตว์
   4.พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในจุดเสี่ยง
   5.ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์
   6.ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์
   7.ตรวจสอบฟาร์มมาตรฐานและโรงฆ่าสัตว์
   8.ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์
   9.ดูแลสัตว์ในโครงการธนาคารโค – กระบือ (ธคก.)
   10.ดูแลงาน/โครงการของกรมปศุสัตว์์


แผนปฏิบัติงาน
   1. โครงการปศุสัตว์์ตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
   2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคแบบครบวงจร
   3. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์