มาตรการการลดใช้พลังงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2555


1. เครื่องปรับอากาศ
1.1  เปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น


2. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
- ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ในเวลาพักเที่ยง
- ถอดหลอดไฟฟ้า ในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น เช่นโถงทางเดิน
- ใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก เพื่อลดการใช้หลอดไฟ โดยการเปิดม่าน มู่ลี่ บรเวณหน้าต่างอาคารสำนักงานฯ
- ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เช่นหลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
- แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สามารถเปิด-ปิด ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นในการทำงาน เช่นการใช้สวิตซ์แสงแดดในบางจุดของสำนักงานฯ
- บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการทำความสะอาดฝาครอบโคมไฟหลอดไฟ เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ


3. อุปกรณ์สำนักงาน
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
- ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที
- ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที
- ปิดคอมพิวเตอร์ หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย
3.2 เครื่องถ่ายเอกสาร
- กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อใช้งานเสร็จ
- ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น
- ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย

 

4. การใช้น้ำ
- สำรวจตรวจสอบและทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ปั๊มน้ำ ระบบการจ่ายน้ำ เช่นท่อประปา วาวล์ ก๊อกน้ำ
ระบบสุขภัณฑ์ เช่นหัวฉีดชำระ ขอบยางและลูกลอยชักโครก ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- ติดตามปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจหาการรั่วไหลของน้ำ
- หมั่นตรวจสอบรอยรั่วต่าง ๆ ของอุปกรณ์ทั้งหมด อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อดำเนินการ
ซ่อมแซมทันที

5. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
- ตรวจสอบและอนุมัติการใช้รถยนต์ ตามความจำเป็น โดยประหยัด และเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเท่านั้น
- แนะนำให้เจ้าหน้าที่ขับรถที่ความเร็วที่พอเหมาะ ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดไว้
- ไม่บรรทุกสัมภาระสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้ในรถ
- ไม่ติดเครื่องรถขณะจอดไว้เฉย ๆ
- หมั่นดูแลบำรุงรักษา ระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- ตรวจเช็คเครื่องยนต์ ตามระยะเวลา / ระยะทางที่กำหนด
- เปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด และหมั่นใช้ลมเป่าทำความสะอาดไส้กรองเพื่อขจัดฝุ่นที่อุดตัน เพราะถ้าไส้กรองสะอาดจะช่วยประหยัดน้ำมันได้มาก
- หมั่นตรวจสอบความดันลมยาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของรถยนต์
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดของรถยนต์ รวมถึงระดับน้ำในหม้อน้ำสำหรับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด
 

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง