พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

เป็นกฎหมายรองรับสิทธิได้รู้ของประชาชน โดยได้กำหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน พระราชบัญญัติฉบับนี้มีแนวความคิดหลักการเพื่อ

  1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการ ดำเนินการต่างๆของรัฐ โดยกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีส่วนวร่วมในการกำหนด นโยบายและตรวจสอบ
    การใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปรงใสอันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย
  2. รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของราชการ ที่อยู่ในครอบครัวของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สิทธิในการขอคำปรึกษา สิทธิในการตรวจดูข้อมูล สิทธิในการขอข้อูลข่าวสารอื่นใด
    ของราชการ สิทธิในการขอสำเนาหรือสำเนาที่มีการรับรอง สิทธิในการได้รับรู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธในการดำเนินการแทนผู้เยาว์ สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการอุทธรณ์
  3. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมด หรือส่วนใหญ่จะต้องสามารถเปิดเผยได้ภายใต้หลักการที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" โดยข้อยกเว้นจะมีได้เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายกำหนดว่าไม่ต้อง
    เปิดเผยเท่านั้น

 

เอกสาร/คู่มือ

 
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง