สถิติปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ปี2555  >>> Download

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2555

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง