ทะเบียนรายชื่อโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ปี2555

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง