ทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2554

 

 

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง