สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ( เขียงสะอาด )ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ปี 2555

 

ข้อมุล ณ 30 กรกฎาคม 2555

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง