นโยบายด้านความปลอดภัยอาหารและอาหารศึกษา  เป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาหาร ควบคู่กับการดำเนินการด้านอาหารศึกษาเป็นการดำเนินการตลอดห่วงโซ่อาหารอย่าง ครบวงจรตั้งแต่การนำเข้า ปัจจัยการผลิต ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ จนถึงการให้ความรู้ในการบริโภคที่ถูกต้องกับประชาชน ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้มีการดำเนินงานในด้านอาหารศึกษาอย่าง เป็นระบบ ซึ่งในแท้ที่จริงผู้บริโภค คือบุคคลสำคัญที่สุดในห่วงโซ่อาหาร การพัฒนาความรู้ด้านอาหารให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบการบริโภคที่สะอาด ถูกสุจอนามัย รวมทั้งการเลือกซื้อ จัดเก็บ และเตรียมอาหารที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคปลอดภัย

 

 

                 

                                                                    

             

                                                     

                                          

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง