ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปรัชญา

เราจะทำงานด้วยใจ ภายใต้กฏ ระเบียบ และข้อบังคับ

วิสัยทัศน์
ศึกษากฏระเบียบให้เข้าใจทุกขั้นตอนเพื่อนำองค์กรสู่เป้าหมาย

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินการบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคลงานติดต่อประสานงานและงานสถิติข้อมูล
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 


ติดต่อสอบถาม

 

1 นางจำเนียร จันทร์นา 054-218127
2 นางอำพรรณ์ รู้หลัก 086-7290473
3 นายนิพนธ์ ไชยคันธา 086-1959716
4 นายไกรสร สุริกาล 084-9488579
5 นางทัณฑิมา บุญจันทร์ 081-9502834
6 นางวรรณวิภา ดาวดึงษ์ 081-0309591

 


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เลขที่ 456 ถนนวังขวา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร. 0-5421-8127 ต่อ 0 โทรสาร. 0-5421-7550 E-mail pvlo_lpg(at)dld.go.thที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง