กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

ปรัชญา

พัฒนาสุขภาพสัตว์ด้วยความรอบรู้ควบคู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์

พัฒนาสุขภาพสัตว์ด้วยเทคโนโลยีที่สอดคล้องวิถีไทยก้าวไกลสู่สากล

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
2. ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้าน สุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ ที่ซับซ้อนและการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่ ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อสอบถาม

 

1 นายบุญเชิด  อาจองค์ 081-9524634
2 นางสาวศศิธร  ติคำรัมย์ 089-6388494
3 นายวรวิทย์  ทองพินิจ 081-0235974
4 นายสุทธิพงศ์  ชื้อโสภณ 081-8845940
5 นายสมบูรณ์  เครือฟู 086-1792804
6 นายสุทิน  ยอดคำปัน 081-3879022
7 นายประสิทธิ์  สมสัตย์ 081-9506935
8 นายครรชิต  พงษ์จำปา 082-0268703
9 นางสาวปริศนา  แก้วแพร่ 089-2649477


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เลขที่ 456 ถนนวังขวา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร. 0-5421-8127 ต่อ 0 โทรสาร. 0-5421-7550 E-mail pvlo_lpg(at)dld.go.thที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง