กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

ปรัชญา

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ด้วยความรอบรู้ควบคู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคโนโลยีที่สอดคล้องวิถีไทยก้าวไกลสู่สากล

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ์แนวทางการแก้ไข ปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่
2. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ระบบการตลาดปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์ข้อมูล การพัฒนา เทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
3. กำหนดกลยุทธ์ มาตรการแผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์
4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

WEBSITE : กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

ติดต่อสอบถาม

 

1 นายวิจิตร จิตอารี 081-9604595
2 นายเฉลิมพล ศรีโพลา 081-9520757
3 นายสุชาติ  วงค์ตะวัน 085-6204497
     


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เลขที่ 456 ถนนวังขวา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร. 0-5421-8127 ต่อ 0 โทรสาร. 0-5421-7550 E-mail pvlo_lpg(at)dld.go.thที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง