กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

วิสัยทัศน์

เกษตรกรมีกำไร ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ร่วมงานมีความสุข

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหาร และกฎหมายอื่น ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มหลักสวัสดิภาพ สัตว์และ พัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุม และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์ม และสินค้าปศุสัตว์แก่ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย  


ติดต่อสอบถาม

 

1 นายวีรพล  เอี่ยมสวัสดิ์ 081-6720811
2 นายอดิเรก  ประดิษฐ์ 087-9875387
3 นายอำนวย  บุญวงค์ 081-9509235
4 น.ส.เนตรชนก  คำบุตร 089-4293608

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เลขที่ 456 ถนนวังขวา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร. 0-5421-8127 ต่อ 0 โทรสาร. 0-5421-7550 E-mail pvlo_lpg(at)dld.go.thที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง