สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

วิสัยทัศน์

พัฒนาการด้านปศุสัตว์ด้วยความรอบรู้ ควบคู่เทคโนโลยี สอดคล้องวิถีพอเพียง

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ใน พื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่นๆ แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปศุสัตว์ และสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อสอบถาม


 


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

           

1 นายณัฐวุฒิ  ตันประเสริฐ ปศุสัตว์อำเภอแม่พริก 087-1741509
2 นายภาคินัย  เหมรัตน์ สัตวแพทย์ชำนาญงานรักษาการปศุสัตว์อำเภอสบปราบ 088-8615540
3 นายสุวิช  สุภาธง ปศุสัตว์อำเภอเถิน 081-6021735
4 นายวิจิตร   สมฤทธิ์ สัตวแพทย์อาวุโสรักษาการปศุสัตว์อำเภอเกาะคา 081-9519936
5 นายวินธัย   พานทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ 089-8517548
6 นายนิคม   รูปงาม ปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง 081-9808984
7 นายองอาจ อุปาลี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 081-9502935
8 นายสุรพล  มิ่งขวัญ สัตวแพทย์ชำนาญงานรักษาการปศุสัตว์อำเภอเสริมงาม 086-1932777
9 นายสำราญ   สุนันต๊ะ สัตวแพทย์ชำนาญงาน 081-9806177
10 นายถาวร   ไชยวังราษฎร์ ปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตร 081-9504716
11 นายประสาน   สีตลรัศมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองปาน 089-8511293
12 นายศุภชัย  อินกร ปศุสัตว์อำเภอแจ้ห่ม 081-8819948
13 นายอรรณพ อ่อนละมัย สัตวแพทย์ชำนาญงาน 087-1743303
14 นายอดิศักดิ์   สิกขะมณฑล ปศุสัตว์อำเภอวังเหนือ 081-9517486
15 นายวรวุฒิ   เวียงนาค ปศุสัตว์อำเภองาว 081-7463379
16 นายกิตติพันธ์   หรรษาวัฒนา สัตวแพทย์ชำนาญ 089-8511866
17 นายสุรัตน์ เอื้ออารีย์ สัตวแพทย์ชำนาญงานรักษาการปศุสัตว์อำเภออำเภอแม่ทะ 089-7038306
       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เลขที่ 456 ถนนวังขวา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร. 0-5421-8127 ต่อ 0 โทรสาร. 0-5421-7550 E-mail pvlo_lpg(at)dld.go.thที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง