ทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์ ปี2555

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง