ประวัติและความเป็นมาของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางสถานที่ตั้ง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 456 ถนนวังขวา
ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ติดต่อสอบถาม

โทร.0-5421-8127 โทรสาร. 0-5421-7550

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเป็นมา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานเลขานุการกรมกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2483 โดยใช้ชื่อว่า “สัตว-แพทย์จังหวัด” มีข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นตรีปฏิบัติงานเพียงคนเดียวเท่านั้น                                                                     ต่อมางานได้ขยายขึ้นเรื่อยๆจำนวนข้าราชการก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง

ปีพ.ศ.2523 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “สัตวแพทย์จังหวัด” มาเป็น“ปศุสัตว์จังหวัด” และใช้ชื่อนี้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้