โครงสร้างองค์กร

 

 

ที่มา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง