อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กรมปศุสัตว์  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด


ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง (ผู้อำนวยการระดับต้น)
ปฏิบัติงานในฐานะปศุสัตว์จังหวัด  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรค ระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และ กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับ สุขภาพสัตว์ สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน การปศุสัตว์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์  และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชา การด้านการปศุสัตว์ โดยปฏิบัติหน้าที่วางแผนมอบหมายงาน การติดต่อประสานงาน ควบคุมตรวจสอบเร่งรัด การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงไป  ซึ่งปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง 


กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
 
สัตวแพทย์อาวุโส
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ / โครงการ/แผนงาน และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที
 
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงาน งบประมาณ (กำกับดูแลงาน/โครงการตามพระราชดำริ และโครงการพิเศษ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์   ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธสาสตร์เพือให้เกิดความ ร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย /โครงการ/แผนงาน ต่อไป
 
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นทีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติด้านปศุสัตว์ จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบทาง สังคมและเศรษฐกิจ
 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป

สัตวแพทย์อาวุโส
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับ ดูแลงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป การเงินและบัญชี  การวัสดุครุภัณฑ์ การบริหาร งานบุคคล งานดูแลรักษาอาคาร สถานที่

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ  งานสารบรรณ งานบริหารบุคคล งานควบคุมและ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ งานติดต่อประสานงานทั่วไป  งานดูแลและรักษาอาคารสถานที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน หรือการบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่ง และการงบ ประมาณ และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  มีหน้าที่รับผิดชอบ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านการควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  รูปแบบการพัฒนา และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อพื้นที่ในการดำเนินการ จัดทำแผนและปฏิบัติงาน  ทางวิชาการสุขศาสตร์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อนและการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์  โดยดำเนินการตาม กฎหมาย ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอำนาจ  ให้การปรึกษา แนะนำและถ่าย ทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

สัตวแพทย์ชำนาญงาน
หน้าที่รับผิดชอบช่วยปฏิบัติงานด้านควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สุขศาสตร์สัตว์  โดยดำเนินการตาม กฎหมายว่าด้วย โรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำ แผนและการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยของสินค้าปศุสัตว์รวมทั้ง การตรวจรับรอง ควบคุม การดำเนินงานตาม กฎหมายและมาตรฐาน เกี่ยวกับการควบ คุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์ และพัฒนา คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบ ติดตาม รักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการ รับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์แก่ศูนย์ ปฏิบัติการปศุสัตว์  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

สัตวแพทย์ชำนาญงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์  และพัฒนาคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์ การจัดเก็บรวบ
รวมข้อมูล สถิติ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ร้านจำหน่ายยาสัตว์ การเก็บตัวอย่างยาสัตว์ในฟาร์ม  และร้านจำหน่ายยาสัตว์ เพื่อ ส่งตรวจวิเคราะห์ ศึกษา ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน  พร้อมกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ช่วยหัวหน้า กลุ่มปฏิบัติ ิงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสัตว์  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน  การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่วิเคราะห์ ศักยภาพพื้นที่  จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการ ตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์  กำหนดกลยุทธ์มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้องและให้คำปรึกษา  แนะนำเกี่ยวกับระบบพัฒนาปศุสัตว์ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์
การควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ควบคุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยี(เฉพาะบางจังหวัด)การผลิตสัตว์  ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไข ปัญหาการผลิต สัตว์ ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่  วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ระบบการตลาดปศุสัตว์  จัดตั้งศูนย์ข้อมูล การพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์กำหนดกลยุทธ ์ มาตรการแผนและแนวทางปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และองค์กรที่เกี่ยว ข้องและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบพัฒนาปศุสัตว์ ดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควบคุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

สัตวแพทย์อาวุโส / นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์  และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่น ๆแนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ จัดเก็บข้อมูลการปศุสัตว์ แนะนำและสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์  ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สัตวแพทย์ ชำนาญงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  โรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์  สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์โครงการพิเศษอื่น ๆแนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบ  ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์  โครงการพิเศษอื่น ๆ แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ จัดเก็บข้อมูลการปศุสัตว์  แนะนำ และสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง