วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
 

วิสัยทัศน์ (VISION)  “ เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ ได้มาตรฐาน สู่ความยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง
 

พันธกิจ (Mission)

 

     1.พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี

     2.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

     3.เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ 

     4.กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

     1.การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ สุขภาพสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย 

     2.ส่งเสริมการปศุสัตว์ และสร้าง พัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งตามแนวพระราชดำริ 

     3.การบริหารจัดการให้เข้มแข็งและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร

 

 
ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง