สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 456 ถนนวังขวา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-218127 โทรสาร 054-217550
E-mail : pvlo_lp(at)dld.go.th
Website : http://pvlo-lpg.dld.go.th/

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง