25600404 1

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง