เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 การจัดซื้อวัสดุการเกาตร จำนวน 2 รายการ (ไก่ไข่เพศเมีย อายุไม่ต่ำกว่า 10 สัปดาห์ และอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่สำหรับไก่พันธ์ไข่ อายุ 3-10 สัปดาห์)

ดาวน์โหลด

1 เอกสารประกวดราคา

2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ