อาสาปศุสัตว์

 

หลักการและเหตุผล
          ตามนโยบายของกระทรวงและสหกรณ์ที่ให้แต่ละหน่วยงานในวังกัดจัดทำเครือข่ายภาคประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้านให้เข็มแข็ง ในลักษณะเดียวกับอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน : อสม. โดยจักระบบบริหารจัดการอาสาสมัครทั้งหมดในระดับต่าง ๆ มาทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
          ปัจจุบันอาสาปศุสัตว์ยังคงทีส่วนช่วยเจ้าหน้าที่ที่กรมปศุสัตว์ปฏิบัติงานในท้องที่ ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงเห็นความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้ความสามารถพร้อมช่วยงาน จึงได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาปศุสัตว์ให้ชัดเจนและให้มีหน่วยงานที่กำหนดหน้าที่เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับฐานข้อมูลอาสาปศุสัตว์เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรอาสาของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นระบบ
          ในการนี้สำนักงานพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแผนการสร้างและเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลอาสาปศุสัตว์จึงได้ดำเนินการวางแนวทางในดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ให้เป็นระบบเพื่อสนองต่อนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์
 
บทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์
1.      สามารถช่วยประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปศุสัตว์
2.      เป็นเกษตรกรตัวอย่างด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่
3.      เป็นผู้ประสานงานการป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ในระดับหมู่บ้าน
4.      ช่วยสำรวจและบันทึกข้อมูลด้านปศุสัตว์ในท้องที่
5.      เป็นผู้ช่วยสำรวจและบันทึกข้อมูลโค-กระบือในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
6.      ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่ออาสาปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

 

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง