1    พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี
2    หญ้าหมัก
3    หญ้าแห้ง
4    ถั่วคาวาลเคด
5    หญ้ารูซี่
6    หญ้าอะตราตั้ม
7    หญ้าแพงโกล่า
8    หญ้าเนเปียร์
9    ถั่วไมยรา