1. รักษาพยาบาลสัตว์ (ฟรี)

                - สุนัข แมว (ยกเว้นฉีดวัคซีน , ผ่าตัด)

                - สัตว์ปีก

                - สุกร โค – กระบือ แพะ แกะ

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

                เช้า  8.30 น. – 12.00 น.

 

                บ่าย 13.00 น. – 16.30 น.